نگرش سیستمی در سازمان
سیستم یعنی استفاده از کلیه منابع نرم افزاری و سخت افزاری در جهت تحقق اهداف سازمان در قالب روش ها و دستورالعمل های کاری.
سیستم یعنی مجموعه ای از عناصر که در ارتباط با یکدیگر برای رسیدن به هدفی تلاش می کنند. بعنوان مثال واحد تولید، واحد کنترل کیفیت، واحد فنی و دیگر واحد ها جزو عناصر سیستم می باشند. در نگرش سیستمی تمام این جزایر تبدیل به مجمع الجزاریر می شود که همگی در تعمل با یکدیگر برای رسیدن به هدف و یا اهداف ، فعالیت می نمایند. اهداف می تواند افزایش رضایت مشتری، کاهش انواع ضایعات، افزایش سهم بازار و در نهایت تحقق چشم انداز و ماموریت سازمان باشد.

درباره ما

ما بيش از ٣ دهه است كه در زمينه طراحي و بهبود كسب و كارها فعاليت مي كنيم. مديراني كه علاقمندند تغييرات اساسي در كسب و كارشان ايجاد كنند، بهترين و عملي ترين برنامه ها را پيشنهاد مي كنيم و همواره در كنارشان هستيم.